vrijdag 14 november 2008

Komt tot Mij.......en ik zal u rust geven......

‘…want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.’(Efeziers 6:12)

Abukari werkt nauw samen met Azindow in het bereiken van de Konkomba en Dagomba mensen in het gebied rond Yendi. Het verhaal van Azindow is zo opmerkelijk dat we denken dat het interessant is om met jullie te delen.

' De familie van Dominee Azindow'

Azindow komt uit een dorp vlakbij Yendi en hij is een Konkomba. Hij is getrouwd en heeft vier kinderen. Toen hij een kind was, heeft hij niet de kans gehad om naar school te gaan. Toen hij 20 jaar oud was nam hij deel aan een alfabetisringsprogramma onder de Konkomba mensen en leerde hij lezen en schrijven in de taal van de Konkombas. Hij leerde ook wat Engels. Azindow komt van een familie die voorouders vereren. De Konkomba mensen in het algemeen geloven in goden en geesten die hun levens richting geven. Bij veel families vind je een steen of een gesneden beeld dat deze goden of geesten vertegenwoordigt. De mensen offeren regelmatig aan deze goden en om de vrede met ze te bewaren strijken ze wat bloed van het offer op het beeld of steen die men heeft. Ze roepen de geesten van hun voorouders aan als een bron van macht. Azindow groeide in zo’n omgeving op. In 1981 ‘trouwde’ Azindow’s broer met twee goden, gulimade and kundi. Dit betekent dat hij de eigenaar van deze goden werd en een medium waardoor de goden konden spreken tot de gewone mensen. Hij moest zijn toewijding aan deze goden zweren en ging een verbond met hen aan. Twee jaar nadat hij deze goden in zijn bezit kreeg werd hij ziek en overleed. Azindow nam deze machtige goden over. Hij moest de regels en wetten van deze goden volgen, aan hen offeren om hen tevreden te stemmen en op deze manier kreeg hij de macht om de goden en geesten te raadplegen voor andere mensen. Mensen reisden lange afstanden naar Azindow’s dorp om hulp to zoeken in huwelijksproblemen, ziekte, het voorkomen van ongelukken of tragedies en om hun zaken goed te laten lopen. Azindow kon deze mensen succes geven in hun werk binnen een heel kort tijdsbestek maar wel voor een prijs, voor hem en voor de mensen die hij hielp.

‘Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.’ (Rom. 8:29-30). Azindow dankt God voor zijn genade en voor de bevrijding van het aanbidden van afgoden. In 1991 werd Azindow Christen door een vriend die hem continu over Jezus vertelde. Azindow probeerde zijn vriend te overtuigen om zijn goden te aanbidden door hem over de wonderen van deze goden te vertellen. Maar op een dag werd Azindow wonderlijk getroffen door de woorden: ‘Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven.’ (Matt. 11:28). Azindow realiseerde zich op dat moment dat het geld en de tijd die het nam om de goden tevreden gestemd te houden een zware belasting voor hem waren. De woorden, en ik zal u rust geven, bleven maar naklinken. Het was een zware geestelijke strijd en Azindow ondervond veel tegenwerking van de goden die hij diende, maar uiteindelijk gaf hij zijn leven aan Jezus. Wat was het een opluchting dat hij niet langer in angst hoefde te leven voor wraak van de geesten als hij ze niet tevreden stemde.

Nadat Azindow Christen werd, verbrak hij het verbond dat hij met de goden aangegaan was en verbrandde hij alles wat in zijn bezit was wat bij de aanbidding van deze goden hoorde. Acht jaar later kreeg Azindow toegang tot een Bijbel Training Center in het Noord Oosten van Ghana en ontving een certificaat in Bijbelse studies als zijn eerste stap om in God’s Koninkrijk te gaan werken. Maar zelfs voor hij naar deze Bijbelschool ging, had hij al vier kerkjes gesticht in het gebied rond Yendi. Nadat hij zijn training afgerond had, kwam hij terug naar Yendi en hielp Abukari en anderen met het begeleiden en leiden van de kerken in het gebied. Er werden meer kerken gesticht en God heeft het werk zo gezegend dat er nu 20 kerken van de Bible Church of Africa (Konkomba en Dagomba) in het Yendi gebied zijn.

'De kerk in Azindow's dorp'

Kort nadat Azindow Christen werd maar zelfs nu ook nog, zien veel mensen de bescherming en de zegen die God aan Azindow geeft. Dat heeft veel mensen aangemoedigd om ook Christen te worden. Waarom? Omdat de mensen Azindow in eerste instantie waarschuwden voor wraak van de goden. Ze waren ervan overtuigd dat de geesten Azindow zouden doden omdat hij hen de rug toegekeerd had. Maar omdat Azindow bleef leven gaf dat mensen de moed om ook dat juk van het offeren aan goden en geesten van zich af te werpen en Jezus te volgen. Deze mensen vormen vandaag de dag de kerk.

In zijn werk voor de kerk realiseerde Azindow zich dat het noodzakelijk was om meer kennis te vergaren om nieuwe leiders voor de kerken te trainen. Ondanks het feit dat Azindow nooit formeel onderwijs genoten heeft, heeft hij vorige week zijn Diploma in Bijbelse Studies van het Maranatha University College (MUC) in ontvangst genomen!

'Azindow en zijn vrouw bij de diploma uitreiking'


' Azindow en Abukari bij de diploma uitreiking'


Dank God voor:

  • hoe hij het leven van Azindow veranderd heeft en door hem levens van vele anderen

  • de offers die Azindow bereid is te make om God te dienen in het stichten en begeleiden van kerken in het Yendi gebied

  • het aandeel dat hij levert in het werk dat we samen met anderen doen

Bid voor:

  • bescherming voor het leven van Azindow en dat van zijn gezin, hij begeeft zich in een zware geestelijke strijd door te evangeliseren

  • fijngevoeligheid voor God’s stem om te weten waar Hij hem wil leiden en wat Hij wil dat Azindow doet

  • goede werkrelatie tussen Abukari, Azindow en andere werkers in het Yendi gebied

  • wijsheid bij het leiden van de kerken

  • meer financiele ondersteuning voor Azindow en het werk dat hij doet. Naast zijn werk als dominee werkt hij ook als boer om voldoende inkomsten te krijgen om zijn familie en werk te ondersteunen. Meer financiele ondersteuning zou hem meer tijd en kansen geven om mensen te bereiken met het Evangelie

Geen opmerkingen: